Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Avgifter

Ett enhetligt avgiftssystem tillämpas för service och omvårdnad och beräknas på samma sätt oavsett var man bor.

Taxan är kopplad till prisbasbeloppet som år 2017 är 44 800 kronor. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, dvs 2 013 kronor under år 2017.

Hemtjänst max 2 013 kr per månad
Hemsjukvård 100 kr per besök
Hjälpmedel - utprovning och lån av hjälpmedel 100 kr
Matdistribution 10 kr per portion
Trygghetslarm 303 kr per månad

Högkostnadsskydd

Vid avgiftsberäkningen läggs makars inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken. Högkostnadsskyddet garanterar den enskilde att få behålla ett minimibelopp (förbehållsbelopp) för vanliga levnadsomkostnader som t ex mat, el, telefon, kläder m m samt för den faktiska boende-kostnaden/hyran. Den som har låga inkomster betalar därmed en låg avgift eller ingen avgift alls. Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre eller lägre nivå.

Minimibelopp per månad för år 2017 
65 år och äldre Ensamstående 5 057 kr
Makar och sambor 4 273 kr
19 - 64 år Ensamstående 5 563 kr
Makar och sambor 4 779 kr

Den enskilde ska lämna uppgift om sina inkomster till omsorgsförvaltningen som fastställer avgiften. Beslut skickas därefter till den enskilde.

Rätt att överklaga

Den sökande har rätt att överklaga ett beslut. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet.

Överklagandet skall vara skriftligt. Det skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag då man erhöll beslutet (Alvesta kommun, omsorgsnämnden, 342 80 Alvesta). Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.