Avgifter

Ett enhetligt avgiftssystem tillämpas för service och omvårdnad och beräknas på samma sätt oavsett var man bor.

Taxan är kopplad till prisbasbeloppet som år 2018 är 45 500 kronor. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, dvs 2 044 kronor under år 2018.

Hemtjänst max 2 044 kr per månad
Hemsjukvård 100 kr per besök
Hjälpmedel - utprovning och lån av hjälpmedel 100 kr
Matdistribution 10 kr per portion
Trygghetslarm 303 kr per månad

Högkostnadsskydd

Vid avgiftsberäkningen läggs makars inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken. Högkostnadsskyddet garanterar den enskilde att få behålla ett minimibelopp (förbehållsbelopp) för vanliga levnadsomkostnader som t ex mat, el, telefon, kläder m m samt för den faktiska boende-kostnaden/hyran. Den som har låga inkomster betalar därmed en låg avgift eller ingen avgift alls. Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre eller lägre nivå.

Minimibelopp per månad för år 2018
65 år och äldre Ensamstående 5 136 kr
Makar och sambor 4 340 kr
19 - 64 år Ensamstående 5 650 kr
Makar och sambor 4 854 kr

Den enskilde ska lämna uppgift om sina inkomster till omsorgsförvaltningen som fastställer avgiften. Beslut skickas därefter till den enskilde.

Rätt att överklaga

Den sökande har rätt att överklaga ett beslut. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet.

Överklagandet skall vara skriftligt. Det skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag då man erhöll beslutet (Alvesta kommun, omsorgsnämnden, 342 80 Alvesta). Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.