Anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 är kommunens anslagstavla webbaserad. Det innebär att den fysiska anslagstavlan utanför kommunhuset tas bort.

Alvesta kommuns officiella anslagstavla
På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:

  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.

Varför anslå?
Syftet med att t.ex. tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Protokoll anslås på anslagstavlan för att allmänheten ska få kännedom om vilka kommunala beslut som har fattats av de beslutande politiska organen. Syftet är att allmänheten ska få kännedom om, och möjlighet att, överklaga de beslut som har fattats.

För att ta del av de protokoll och beslut som fattats följ länk vid anslagen nedan. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. Se kontaktuppgifter till respektive nämndsekreterare i kolumnen till höger.

Kommunfullmäktige

Valberedningens protokoll 2018-03-13

Anslås: 2018-03-28
Nedtas: 2018-04-18

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-13

Anslås: 2018-03-24
Nedtas: 2018-04-14


 Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-27

Anslås: 2018-04-05
Nedtas: 2018-04-26

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2018-03-27

Anslås: 2018-04-05
Nedtas: 2018-04-26

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10

Anslås: 2018-04-14
Nedtas: 2018-05-05


 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens protokoll
Anslås:
Nedtas:

Nämnden för samhällsplanering

Nämnden för samhällsplanering arbetsutskott protokoll 2018-04-03

Anslås: 2018-04-10
Nedtas: 2018-05-02

Nämnden för samhällsplanering protokoll 2018-04-10

Anslås: 2018-04-12
Nedtas: 2018-05-04


Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövnings protokoll 2018-04-16
Anslås: 2018-04-17
Nedtas: 2018-05-09

 Nämnden för individ- och familjeomsorg

Nämnden för individ- och familjeomsorg, individutskottets protokoll 2018-03-26

Anslås: 2018-04-04
Nedtas:2018-04-25

Nämnden för individ- och familjeomsorg, individutskottets protokoll 2018-04-20

Anslås: 2018-04-24
Nedtas:2018-05-14

Nämnden för individ- och familjeomsorg, arbetsutskottets protokoll 2018-04-09

Anslås: 2018-04-17
Nedtas:2018-05-08

Nämnden för individ- och familjeomsorgs protokoll,

Anslås:
Nedtas:


Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll, 2018-02-26
Anslås: 2018-03-01
Nedtas: 2018-03-21
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Anslås: 2018-04-23
Nedtas: 2018-05-14

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens protokoll 2018-04-10
Anslås: 2018-04-11
Nedtas: 2018-05-03
 Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-18
Anslås: 2018-04-18
Nedtas: 2018-05-10

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll 2018-04-11
Anslås: 2018-04-12
Nedtas: 2018-05-03

Krisledningsnämnden

 Krisledningsnämndens protokoll
Anslås:
Nedtas:

Valnämnden

 
Anslås: 
Nedtas:

Övriga anslag

Underrättelse rörande granskning av detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.

Granskningstid: 2018-04-23 - 2018-05-14

Underrättelse rörande granskning av detaljplan för del av Alvesta 14:1, Ekebogatan - Trädgårdsgatan, Alvesta tätort

Granskningstid: 2018-04-23 - 2018-05-14

Samråd om detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl., Toffelvägen, Moheda tätort

Granskningstid: 2018-04-23 - 2018-05-14

Kungörelse om flyttat fordon MSE D 108 (PDF)

Samordningsförbundet Värends protokoll
Anslås: 2018-02-07
Nedtas: 2018-02-28
 
 

 

 


Överklagan

När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har kommunmedlemmarna möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar. Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget nedtas.

Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning