Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Mål och Budget

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om MÅL och BUDGET, ett budgetår och två planår. Under år med allmänt val till kommunfullmäktige beslutas budget vid ytterligare ett tillfälle, i november.

Utifrån finansiella mål, verksamhetsmål och beräknade inkomster från kommunalskatt, statsbidrag m m fördelas en årlig penningsumma per nämnd och styrelse. Respektive nämnd/styrelse upprättar en internbudget för sin verksamhet som beslutas i oktober.

Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Skattesatsen och anslagen till verksamheten anges. Av planen framgår vidare hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.