Tillgänglighetsrådet

Alvesta kommuns Tillgänglighetsråd är ett referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationerna.

Ett av rådets främsta syften är att förmedla handikapporganisationernas sakkunskap till kommunens nämnder.

Tillgänglighetsrådet har 13 ledamöter varav åtta utses av handikapporganisationerna. Kommunstyrelsen och nämnderna utser vardera en ledamot från sina respektive presidier.

Rådet sammanträder fyra gånger per. Protokoll från sammanträdena är offentliga och uppgifter om när de justeras anslås på anslagstavlan i entrén till kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta.