Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Förvaltningen för samhällsplanering

Ansvarsområde

Ärenden under nämnderna för Samhällsplanering (NFS) resp. Myndighetsutövning (NMY) förbereds och handläggs av förvaltningen.

Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs på uppdrag av kommunstyrelsen:

  • Övergripande miljöfrågor
  • Översiktlig fysisk planering

Nämnden för Samhällsplanering (NFS)

Nämnden ansvarar för bland annat följande områden:

Nämnden för Myndighetsutövning (NMY)

Nämnden ansvarar för bland annat följande områden:

  • Tillstånds- och tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt Miljöbalken
  • Tillstånds- och tillsynsverksamhet inom livsmedelsområdet, enligt Livsmedelslagstiftningen
  • Ärenden avseende Plan- och Bygglagen (bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov m.m.)
  • Handläggning av ärenden om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
  • Bostadsanpassning
  • Lag om energideklaration
  • Fysisk planering (exkl. ÖP, endast myndighetsutövning)
  • Handläggning av ärenden enligt Lagen om flyttning av fordon
  • Alkoholtillstånd
  • Tobakstillsyn
  • Uppgifter enligt Lotteriförordning
  • Handläggning av ärenden avseende illsyn av hissar

Förvaltningschef

Stefan Karlsson
Tel 0472-155 02
E-post