Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i arbetet med utveckling, ledning och samordning av kommunens verksamhet. Förvaltningen är indelad i Kansli, Ekonomi och Upphandling, Personal, IT och Service  

Kansli

  • Övergripande administrativt arbete
  • Ärendeberedning till fullmäktige och kommunstyrelsen
  • Uppföljningar och utvärderingar, utredningar
  • Strategisk fysisk planering
  • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
  • Information
  • Lokalsamordning
  • Överförmyndare och god man

Kristiina Kosunen br />Eriksson

   

Kommunchef
Kristiina Kosunen Eriksson
E-post
Tel 0472-150 20          

Kommunsekreterare
Sandra Mowide
E-post
Tel 0472-150 71
Kanslichef
Lisa Åberg
E-post
Tel 0472-150 24

Kjell Rosenlöf

  Ola Agermark
Utvecklingschef
Kjell Rosenlöf
E-post
Tel 0472-150 39
Assistent
Kumira Akhaeva
E-post
Tel. 0472-150 80
Näringslivsansvarig
Ola Agermark
E-post
Tel 0472-155 00
     
Överförmyndarhandläggare
Jennie Svensson
E-post
Tel. 0472-59 56 76

Överförmyndarhandläggare
Ulrika Bengtsson
E-post
Tel. 0472-59 56 78

Kommunikationssamordnare
Jonas Tenje
E-post
Tel. 0472-151 92
     

Lokalstrateg
Thomas Ottosson
E-post
Tel. 0472-151 30

Turistassistent
Kerstin Karlsson
E-post
Tel. 0472-155 37
Säkerthets- och beredskapssamordnare
Per Hermansson
E-post
Tel. 0472-155 56
     

Kommunchef

Kristiina Kosunen Eriksson
Tel. 0472-150 20
E-post