Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Alvesta kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn/ungdomar och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. På detta sätt får alla möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Vad får ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag får endast behandlas i kommunfullmäktige om det ligger inom dess ansvarsområde och får inte röra myndighetsutövning mot enskild. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Tänkt på att ditt medborgarförslag ska innehålla ett konkret förslag.

Hur ska medborgarförslaget lämnas?

Förslaget skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Tänk på att uppge sådana uppgifter att vi lätt kan komma i kontakt med dig. Namnförtydligande, personnummer, adress och telefonnummer ska anges.

Förslaget lämnas till kommunens kansli eller direkt vid fullmäktiges sammanträde, ej via e-post. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

När behandlas medborgarförslaget?

Förslaget lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde där du som har skrivit förslaget också ges möjlighet att yttra dig om det. Fullmäktige eller den nämnd som fattar beslut i ärendet, ska fatta beslut senast ett år från det att förslaget lämnats. Du som lämnat förslaget kommer att underrättas om beslutet.