Riktlinjer för byggnadsutformning

En kartläggning av byggnadsvärden i Alvesta tätort har genomförts och legat till grund för riktlinjer för byggnadsutformning.

Alvesta kommun har låtit antikvarier kartlägga bostadsbyggnader och miljöer i Alvesta tätort som är värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv. Baserat på kartläggningen och egna studier har kommunen pekat ut byggnader och bebyggelsegrupper som har särskilt höga värden och sammanställt detta i ett program med riktlinjer. Syftet är dels att underlätta för fastighetsägare och kommunen i samband med planering av förändringar på byggnader, dels att ge förutsägbarhet inför en ansökan om ändring av byggnaders utformning.

- Det är viktigt att vi fördjupat kunskapen om vilka värden som finns, så att vi tillsammans med fastighetsägare kan ta tillvara dessa när tätortens utvecklas, säger Hagart Valtersson ordförande i nämnden för samhällsplanering.

Byggnader som är identifierade kan exempelvis vara sådana som behållit sin ursprungliga utformning och är representativa för sin tid. Sådana byggnader kan ha stora värden i sig själva, men även i ett sammanhang med omgivande bebyggelse av liknande karaktär.

Nu ska kommunen informera berörda fastighetsägare att programmet finns framtaget så att intresserade kan ta del av informationen och underlaget. Kommunen har tagit fram en interaktiv karttjänst som ska göra det lättare att hitta information om just sitt område.

- Vi hoppas kunna skapa ett intresse och stolthet för de värden som finns i respektive fastighetsägares händer och ge inspiration till hur dessa kan utvecklas, fortsätter Hagart Valtersson.

Under året har även Moheda och Vislanda inventerats på motsvarande sätt som Alvesta och förhoppningen från kommunen är att kunna föra motsvarande dialog om kulturmiljövärden i Moheda och Vislanda under kommande år.