Detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2)

Förslag till detaljplan är utställt för granskning under tiden 2017-04-11 - 2017-05-08.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten.

Planområdet finns beläget i nordöstra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av Fornvägen i norr och bostadsbebyggelse bestående av den första etappen av Spåningslandaområdet i väster. I söder angränsas planområdet av befintlig bostadsbebyggelse.

Läs mer här