Brev om renhållning på väg

I dagarna skickas ett brev ut till alla som har månadshämtning av restavfall.

I somras genomfördes en inventering av vilka som hade månadstömning av restavfall. Under denna inventering kom det in många tankar och åsikter som vi är tacksamma för. Tanken var att genomföra vissa förändringar inom området, men eftersom förutsättningarna har förändrats och att vi bland annat inväntar en ny renhållningordning så har vi lagt eventuella förändringar på is.

Här kan du läsa den information som också kommer att finnas med i  brevet;

FSP Bygg & Miljö och Alvesta Renhållnings AB (ARAB) har under sommaren utfört en inventering av de fastigheter som i dagsläget har månadstömning av sina hushållssopor.

Inverteringen har engagerat många i kommunen och värdefulla åsikter och idéer har kommit in till oss. Från det material som vi har fått in, ser vi många möjligheter till att förbättra vårt framtida arbete inom området.

Då den befintliga renhållningsordningen beslutades innan införandet av de gröna och röda soppåsarna och det kommer nya krav inom exempelvis slamtömningen behöver en översyn av befintligt dokument göras. Detta arbete kommer att påbörjas under hösten 2018.

- Vi har med detta som grund beslutat att de som har månadstömning idag kommer att behålla sitt abonnemang i väntan på en ny renhållningsordning. Vår förhoppning är att den nya renhållningsordningen kommer att kunna vara mer flexibel och på så vis kunna ge en mer nyanserad bedömning vid ansökan om dispenser.

Den nya renhållningsordningen förväntas bli klar att antas under slutet av 2019.

Avslutningsvis vill vi påminna om att de nuvarande besluten om månadstömning gäller så länge olägenhet inte uppstår och fram till den nya renhållningsordningen antas.

Alla nya anmälningar/ansökningar om undantag från den nu gällande renhållningsordningen ska anmälas skriftligen till FSP Bygg & Miljö.

Vid frågor gällande;

  • Anmälningar/ansökning eller angående den nya renhållningsordningen vänligen kontakta FSP Bygg & Miljö på telefonnummer 0472-150 00 (växeln).

  • Fakturor om renhållning, placering av kärl samt hämtningsdagar hänvisas ni att ta kontakt med ARAB på telefonnummer 0472-151 90