Arkeologisk förundersökning i Spåningslanda

Undersökningen kommer att genomföras under november månad.

En arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:95) kommer under november månad att genomföras i Spåningslanda, Alvesta tätort. Det aktuella området finns beläget på båda sidor om Högalundsvägen, söder om Fornvägen.  

Förundersökningen är ett led i att möjliggöra för ett genomförande av detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2) som syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten.

Läs mer om detaljplanen här.