Ändring av tjänstetitlar samt kompetensutveck-lingssatsning inom Funktionsstöd

Omsorgsförvaltningen har i samverkan med fackförbundet Kommunal beslutat att införa tjänstetiteln stödassistent för baspersonal inom verksamheten som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I samband med förändringen genomförs även en kompetensutvecklingssatsning.

I många regioner och kommuner pågår ett arbete med att införa gemensamma titlar. Arbetet påbörjades i Göteborgsregionen och ledde fram till att man enades om titeln Stödassistent för de som har gymnasiekompetens enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:2). Överenskommelsen gjordes 1 december 2011.

Det finns strategiska utmaningar för en effektiv utveckling av kvalitet inom funktionshinderområdet. Utbildningsanordnare har idag svårt att uppfatta arbetsgivarens behov av utbildning, dvs. vilken kompetens som efterfrågas och vad uppdraget blir. Det är också viktigt ur ett nationellt perspektiv att ha en gemensam tjänstetitel för att få fram användbar statistik över anställda inom området för att visa på rekryterings- och kompetensbehov.

Det finns få utbildade lärare inom området och ett fåtal elever väljer funktionsnedsättning som utgång. Detta behöver vi ändra på för att kunna kvalitetsutveckla verksamheten men också säkerställa välfärden med medarbetare som har rätt kompetens utifrån uppdraget. Att ha en gemensam titulatur för arbetet inom funktionsnedsättningsområdet i landet påverkar också möjligheten till att rikta utbildningarna utifrån verksamhetens behov. Genom att titeln kopplas till uppdraget tydliggörs yrkesrollen och statusen för yrket höjs.

Kompetenssatsning i samband med ändring av titel

Fokus på uppdraget som stödassistent är att ha ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt vilket innebär att ge individanpassat stöd och arbeta för självständighet, meningsfullt, begripligt och hanterbart för den enskilde. I syfte att säkerställa kompetensbehovet påbörjas under 2018 inom omsorgsförvaltningen i samverkan med Allbo lärcenter en kompetensutvecklingssatsning som riktar sig till all ordinarie personal som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade. Satsningen genomförs i form av föreläsningar riktade till all personal samt genom en kurs i Aktivitetsledarskap för runt 30 medarbetare omfattande 100 gymnasiepoäng.

Hösten 2018 startar också Allbo lärcenters vuxenutbildning i Alvesta kommun en utbildning till stödassistent/elevassistent genom barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot funktionsnedsättning.

Kontakt

Anneli Harnegård
Chef strategisk kompetensförsörjning
Tel. 0472-151 76, anneli.harnegard@alvesta.se

Lucas Herngren
Verksamhetschef Funktionsstöd
Tel. 0472-153 15, lucas.herngren@alvesta.se