Modersmålsundervisning

Elever med annat modermål än svenska kan ansöka om modersmålundervisning. Undervisningen erbjuds till elever i årskurs 1 till 9 samt IM och är frivillig.

Modersmål – ett skolämne

Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet. Ju mer utvecklat modersmålet är, desto snabbare tillägnar man sig ett andra språk. Eftersom hela undervisningen sker i det aktuella språket, måste eleven ha grundläggande kunskaper i det (gäller ej de nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter).

Undervisningen sker i grupp och erbjuds på utvalda skolor (främst Grönkulla och Haga), oftast efter skoltid. För mer information om på vilken skola som modersmålsundervisning i ett språk erbjuds, kontakta integrationssamordnaren på Utbildningsförvaltningen.
Om eleven går på en fristående skola, kontakta rektorn på skolan.
Eleven har rätt att läsa modermål under max 7 år sammanlagt under tiden i grundskolan och gymnasiet.

Rätt till modersmålundervisning

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket (är inget nybörjarspråk).
  • Modersmålet är ett levande umgängsspråk, dvs leven förstår och talar språket dagligen i hemmet.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning
  • Det skall vara minst fem berättigade anmälda i ett språk, för att kommunen är skyldig att upprätta en språkgrupp.
  • Särskilda regler gäller för samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch.

Aktuella språk

Under höstterminen 2017 erbjuds undervisning i följande språk: 
albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, polska, somaliska och tjetjenska.

Undervsising i dari, persiska och pashto håller på att organiseras om och kan förhoppningsvis starta vid terminsstart 2018. Rekrytering i olika språk pågår. 
När vi kan starta nya undervisningsgrupper får vårdnadshavarna information om detta.

Ansökan om modersmålsundervisning

Fyll i ansökningsblanketten - länk till blanketten finns i högerspalten. Lämna ansökningsblanketten till elevens rektor.

Om eleven byter skola ska en ny ansökan om modersmålsundervisning lämnas in.

Ny ansökan ska inte lämnas inför varje läsår. Eleven finns registrerad i undervisningen till nästa läsår, om inte vårdnadshavaren lämnat in blanketten ”Uppsägning av modersmålsundervisning”.

Ansvar

Ansvaret för modersmålsundervisningen är delat. Integrationssamordnaren organiserar och samordnar modersmålsundervisning för elever i Alvestas kommunala skolor samt är chef för modersmålslärarna. Elevens rektor har det övergripande ansvaret för eleven då eleven bara kan ha en rektor och undervisningen är ett skolämne.

Mer information om modersmål

På Skolverkets sida Tema Modersmål finns mer information om modersmål och modersmålsundervisning. Det är en mötesplats för modersmål i förskolor och skolor.