Säkerheten på skolskjutsarna

Säkerheten runtomkring och i skolskjutsen

Eleverna transporteras i för ändamålet väl utrustade fordon. Barn/elev skall vid färd använda säkerhetsbälte, vilket är ett lagkrav.

För att minimera skador i samband med trafikolycka eller brand har entreprenören säkerhetsgenomgång med skolskjutselever.

Elev som avsiktligt skadar inredning eller säkerhetsutrustning i skolskjutsfordon kan bli ersättningsskyldig.

Filmer om skolskjutsar och säkerheten ombord.

Trafikupplysning

Huvudansvarig för skolskjutstrafiken är Länstrafiken Kronoberg.

Skjutsarna genomförs både av upphandlade fordon som enbart transporterar elever och av Länstrafikens ordinarie busstrafik.

Ruttläggningen inför varje läsår görs centralt av skolskjutsansvariga på förvaltningen tillsammans med skolassistenterna.

All planering ska sedan godkännas av Länstrafiken Kronoberg.

Alla ändringar under läsåret ska godkännas av Länstrafiken Kronoberg.

Inställd skjuts

Det är chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och därmed även denne som avgör om skjutsen kan köras eller inte. Om skjuts måste ställas in, t ex av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, kontaktar berörd entreprenör så snart som möjligt Länstrafiken och skolskjutsansvariga. Berörda skola/skolor meddelas av skolskjutsansvariga. Om det är flera inställda skjutsar försöker vi meddela detta genom Radio Kronoberg.