Särskild skolskjuts och handläggningstider

Ansökan/särskilda skäl

Ansökan

Särskilda skäl  

Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:

  • Vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg – trafiksäkerhetsskäl.
  • För elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.
  • Då elev genom intyg från läkare kan styrka behov av skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl skall göras på blankett som kan hämtas på kommunens hemsida eller efter kontakt med skolskjutsansvarig få hemskickad.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare

För elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen dvs. de som inte uppfyller reglerna för skolskjuts men önskar ansöka om skolskjuts skall göra detta skriftligt på blankett som hämtas under "Blanketter & dokument", men kan också skickas till er från Utbildningsförvaltningen,  hör då av er till skolskjutsansvarig på telefon 0472 - 155 32.

Skriftligt beslut skickas ut till den sökandes målsman/målsmän.

Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt, det vill säga inom en vecka.

Handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. Precis vid läsårets start är handläggningstiden generellt längre. Länstrafikens handläggningstid är tre dagar.

Om ansökan beviljas och det medför att turer måste läggas om eller justeras på annat sätt kan handläggningstiden öka och ta längre tid.

Alla ändringar i turlistor skickas till Länstrafiken som sedan skickar dem till respektive transportör.