Särskild skolskjuts och handläggningstider

Ansökan/särskilda skäl

Ansökan

Särskilda skäl  

Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:

  • Vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg – trafiksäkerhetsskäl.
  • För elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.
  • Då elev genom intyg från läkare kan styrka behov av skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl skall göras på blankett som kan hämtas på kommunens hemsida eller efter kontakt med skolskjutsansvarig få hemskickad.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare

För elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen dvs. de som inte uppfyller reglerna för skolskjuts men önskar ansöka om skolskjuts skall göra detta skriftligt på följande blankett som också kan rekvireras från Utbildningsförvaltningen tfn 0472/15532.

Skriftligt beslut skickas ut till den sökande.

Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt.

Handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. Om ansökan beviljas och det medför att turer måste läggas om eller justeras på annat sätt kan handläggningstiden variera från tre dagar till en vecka, i vissa fall även längre tid.

Länstrafikens handläggningstid är tre dagar. Alla ändringar i turlistor skickas till Länstrafiken som sedan skickar dem till respektive transportör.