Information om förskolan

Vem har rätt till plats?

Barn som bor i Alvesta kommun har rätt till plats i kommunalt bedriven förskola/fritidshem från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Föräldrarna måste förvärvsarbeta eller studera.
Förskolebarn kan få placering med 15 tim/vecka vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

Ansökan

Du kan enkelt ansöka om förskola/fritidshem via webben, se fliken och menyvalet "Ansökan förskola/fritidshem" till höger. Där finns också länk till en ansökningsblankett för utskrift.

Placering

Inskolning börjar den dagen då platsen står till förfogande. Inga placeringar görs i regel under semesterperioden vecka 27 t o m vecka 31. Vid ansökan om placering på annan förskola i samma boendeområde (omplacering), uppdateras kö-datum varje termin.

Allmän förskola

En avgiftsfri verksamhet som omfattar 525 tim/år.

Allmän förskola från höstterminen det året barnet fyller 3 år, med 525 tim/år. Verksamheten följer grundskolans läsårstider. Under hösten ska en veckas ledighet läggas in och under våren två veckors ledighet. 

Inkomstuppgift

För att kunna fastställa en avgift för förskole/fritisplats ska blanketten "Inkomstförfrågan" fyllas i. Här anges familjens (hushållets)* totala avgiftsgrundande inkomst. På blankettens baksida förklaras vad som räknas som avgiftsgrundande inkomst. Uppgifterna kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter.
Om inkomstuppgift ej lämnas in, fastställs avgift enligt maxtaxans högsta belopp.

* "Med hushåll menas ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller har haft gemensamt barn eller 2. är folkbokförda på samma adress.
Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress." (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet)

Avgifter

Förskole/Fritidsavgift utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. I familjen ordnas barnen i åldersföljd så att yngsta barnet kallas "Barn 1" och näst yngsta "Barn 2" osv. Mer information om avgifter – se Avgiftsberäkning (länk till höger).

Förskoleverksamhet (1-2 år)
Barn 1: 3% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 1 382 kr
Barn 2: 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 922 kr
Barn 3: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 461 kr


Allmän förskola från 3 år, överstigande 15 tim/vecka
Barn 1: 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 922 kr
Barn 2: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 461 kr
Barn 3: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 461 kr

Exempel: En familj med tre barn; 2 år, 3 år och 10 år, har en månadsinkomst av 20 000 kr. Avgiften blir: 3% 2% 1% = 6% av 20 000 kr och detta är 1200 kr/månad.

Betalning

Betalning sker mot faktura, månadsvis under 12 månader per år.
Avgiften grundas på abonnemangsprincipen och det innebär att avgiften är samma varje månad. Avgift betalas även under inskolningstiden.
Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag. Obetalda avgifter innebär att rätten till plats går förlorad.

Avgiftsreducering

Är barnet/barnen sjuka under en längre tid (mer än två veckor) kan del av avgiften betalas tillbaka.
Återbetalningen gäller för de dagar som överstiger två veckor.
OBS! Ingen reducering på grund av semester, ferier eller annan ledighet.
Utbildningsförvaltningen prövar varje enskilt ärende.

Placeringstid

Barnets placeringstid grundas på förälderns/föräldrarnas arbets- eller studietider inklusive restider. Beslut fattas av förskolechef/rektor.

Vid placering p. g. a. föräldraledighet eller arbetslöshet fastställs barnets tid med hänsyn till barngruppens sammansättning och föräldrars önskemål.

Ändring/utökning av placeringstiden

  • Meddelas skriftligt tre månader i förväg
  • Kan ordnas tidigare om det finns möjlighet
  • Alla är garanterade önskad utökning inom 3 månader
  • Omplacering kan ske p. g. a. ändring av schematider.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader eller en månad vid arbetslöshet.
Uppsägningen ska vara skriftlig.