Taxa för vatten och avlopp

De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. VA-taxan delas upp i en anslutningsavgift och i en brukningstaxa.

Vad är en VA-taxa

Kommunalt VA finansieras av dess användare. Kommunens verksamhet för att leverera rent vatten till och för att omhänderta avloppsvatten från fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna. Inga skattemedel används. Något vinstintresse får inte förekomma från Alvesta kommuns sida enligt lag. De avgifter som abonnenterna betalar ska endast täcka den faktiska kostnaden för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. 

Ny VA-taxa fr.o.m. 2017

Från och med 2017-01-01 gäller en ny VA-taxa. Enligt beslut av kommunfullmäktige i november 2016 har avgifterna i vatten- och avloppstaxan justerats med index (KPI) med en minskning om 0,94% samt därutöver en höjning med 2,8% för att klara av det ökade investeringsbehovet. Totalt blir höjning 3,74%. 

Gällande VA-taxa för 2017 finns tillgänglig i menyn till höger eller kan beställas hos Förvaltningen för Samhällsplanering.

Brukningstaxa

Brukningsavgifter betalas löpande till kommunen av de som använder kommunalt vatten och spillvatten (avloppsvatten från WC, kök, bad, dusch och tvätt). Brukningsavgifterna består av två fasta avgifter samt av en rörlig avgift. Den rörliga kostnaden  bestäms av antalet kubikmeter fastigheten använder och fastställs med hjälp av en vattenmätare. Inom tätbebyggda områden i samhällena tar kommunen ut en avgift för hantering av dagvatten. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan eller exempelvis från tak.

Fast avgift för en villa med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten: 3478,75 kr inkl. moms.

Rörlig avgift ( inkl. moms):

Vatten & avlopp:  30,48 kr/m3 
Vatten: 15,24 kr/m3  
Avlopp:  15,24 kr/m3 

En Tarifflista för 2017 finner du i menyn till höger. Frågor angående VA-taxan besvaras av Abonnentingenjör på FSP Teknik på tel: 0472-151 44

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift (anläggningstaxa) betalas normalt en gång per fastighet i samband med att den ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp. Förändringar av en fastighets bostadsarea eller användningsområde kan komma att påverka anläggningsavgiften för fastigheten.