Skötsel av enskild avloppsanläggning

Det är viktigt att inspektera sin anläggning några gånger per år. Detta för att försäkra sig om bästa möjliga reningseffekt och så lång livslängd som möjligt. Dålig skötsel kan leda till negativ miljöpåverkan och att anläggningen slutar fungera.

Var rädd om bakterierna!

Reningen i en markbädd/infiltration sker huvudsakligen med hjälp av marklevande bakterier. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som kan skada dessa bakterier som exempelvis starka kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Fosfor

Undvik fosfathaltiga tvätt-, disk- och rengöringsmedel och var noga med att dosera rätt. Fosfor är det ämne som påverkar våra vattendrag mest negativt genom övergödning.

Bild på infiltrationsanläggning

Slamavskiljare

Trekammarbrunnen/slamavskiljaren ska normalt tömmas varje år.
Efter tömning ska slamavskiljaren fyllas med vatten, vilket ska ske i omvänd ordning d.v.s. tredje, andra och sist första kammaren.

Kontrollera att:

 • Bild på trekammarbrunnlocket är helt och ligger ordentligt på.
 • flytslammet får inte ha blivit så tjockt att det växer över inloppet eller att inkommande vatten samlas ovanpå.
 • det inte finns något slam i sista kammaren. Annars bör slammet flyttas över till första kammaren, för att inte riskera igensättning av efterföljande delar, i väntan på extra slamtömning.
 • T-röret ska vara väl synligt vid utloppet och helt.

Fördelningsbrunn

Kontrollera att:

 • Bild på fördelningsbrunnlika mycket vatten fördelas till alla spridningsledningar. Överbelastning av en del av anläggningen ger sämre rening och förkortar anläggningens livslängd.
 • det inte finns slam eller beläggningar i brunnen. Eventuellt slam och beläggning måste samlas upp och brunnen spolas ren. Annars kan bädden snabbt sätta igen vilket innebär att bädden förstörs och reningen upphör.
 • vattennivån inte ligger över utloppsrören. Då fungerar inte bädden som den ska.

Luftningsrör

Bild på infiltrationsrörKontrollera att:

 • luftningsrören är försedda med huv så det inte kommer ner löv, snö, skräp m.m.
 • luftningsrören inte innehåller jord, slam eller liknande. Rören måste då spolas.
 • det inte står vatten i spridningsledningarna under en längre tid genom att före ner mätsticka eller ficklampa i luftningsrören.

Vatten i spridningsledningarna kan bero på:

 • högt grundvatten. Mät igen när grundvattnet sjunkit, eventuellt kan dränering bli nödvändig.
 • för hög belastning. Minska belastningen eller bygg ut anläggningen.
 • igensatta hål i spridningsledningarna. Kan hjälpa att försöka spola ledningarna via luftningsrören.
 • markförhållanden som inte är lämpliga för infiltration.

Tänk på!

Marken ovanför spridningsledningarna ska vara så orörd som möjligt och absolut inte belastas av fordon eller tamboskap.

Den bör inte heller vara bevuxen av för stora buskar vars rötter kan skada anläggningen.

Vatten från backspolning av filter ska inte gå ut i infiltrationen då salterna i detta vatten slår ut bakterierna.

Töm inte jacuzzin ut i avloppet, den stora vattenmängden kan göra att slam följer med ut i bädden.


Ovanstående kontroller är huvudsakligen inriktade på infiltrationer och markbäddar. Det är du själv, som ägare till ett enskilt avlopp, som är skyldig att inhämta de kunskaper som behövs för att sköta just din anläggning.