Provgrop

För att bedöma markförutsättningarna behövs information bland annat om jordart och avståndet från markytan ner till grundvattenytan. Provgrop krävs därför vanligtvis vid infiltrationsanläggningar och andra lösningar där avloppsvattnet ska passera ner genom marken.

Om man planerar att anlägga en infiltrationsanläggning ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, det vill säga inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig eftersom vattnet då rinner för snabbt ner till grundvattnet utan att renas tillräckligt. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter.

Provgropen ska grävas på platsen där det är tänkt av avloppsvattnet ska gå ut i marken. Gropen ska vara minst 2 meter djup.

Miljöinspektören ska i normalfallet komma ut och besiktiga gropen och övriga förutsättningar på fastigheten. Tag kontakt med FSP Bygg & Miljö när provgropen är grävd för att boka tid för besöket.

Provgropen kan tala om grundvattennivån

Bild på provgrop med normal grundvattennivå

 

 

 

Detta är ett vanligt senario i kommunen. Grundvattnet ligger ca 1 meter under markytan. Om en infiltration ska läggas här måste den läggas i markytan.

Bild på provgrop med hög grundvattennivå

 

Här står grundvattnet strax under markytan. Om en infiltration ska kunna läggas här måste avloppsvattnet lyftas med pump och anläggningen måste läggas ovanför markytan.

Bild på provgrop med låg grundvattennivå

 

 

Detta är det optimala senariot. Grundvattnet ligger minst 2 meter under markytan. Här går det att lägga infiltrationsanläggningen under markytan. Den bör dock ligga så ytligt som möjligt för bästa hållbarhet och funktion.