Placering av avloppsanläggningen

En avloppsanläggning måste placeras så att störningarpå omgivningen undviks, detta gäller särskilt för infiltrationsanläggningar där det renade avloppsvattnet sedan når grundvattnet.

Man ska alltid försöka placera avloppsanläggningen lägre än vattenbrunnar i omgivningen eftersom grundvattnets strömning oftast följer markytans lutning. En viss försiktighet ska dock alltid iakttas eftersom avvikelser kan förekomma.

Bild på skyddsavstånd mellan vattenbrunn och avloppsanläggning

Skyddsavstånd för slamavskiljare

  • Minst 10 meter från bostadshus och fastighetsgräns för att minska risken för obehaglig lukt.
  • Högst 25 meter från uppställningsplats för slamsugningsbil. Kontrollera även att tillfartsvägen tål belastningen av slamsugningsbilen.
  • Minst 20 meter från dricksvattenbrunnar eftersom risken för mindre läckage inte kan uteslutas.
  • Minst 5 meter från fastighetsgräns.

Skyddsavstånd för infiltrationsanläggning (på plan mark)

  • Minst 50 meter från egen eller grannens dricksvattenbrunn. (Avståndet bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader)
  • 10 -30 meter från sjöar och vattendrag.
  • Minst 5 meter från väg och fastighetsgräns.
  • Minst 1 meter över högsta grundvattennivå eller berg.
  • Minst 10 meter från värmeslingor för ytjordvärme.
  • Minst 30 meter från borrhål för bergvärme (avloppsanläggningen bör även placeras nedströms).

Skyddsavstånden är beroende av lokala förutsättningar som jordartsfördelning och marklutning, vilket gör att tillräckligt skyddsavstånd kan variera från plats till plats. I komplicerade fall, till exempel om infiltrationsanläggningen är tänkt att placeras uppströms vattenbrunnen, bör geologisk konsult anlitas.