Jordprov för siktanalys

Markens sammansättning är avgörande för hur en infiltrationsanläggning kommer att fungera.

För att infiltration av avloppsvatten ska fungera optimalt måste marken ha rätt genomsläpplighet. I en finkornig jord har vattnet svårt att tränga ner i marken och risken finns att infiltrationen sätter igen snabbare. I en grovkornig jord är problemet att avloppsvattnet kan rinna för fort genom marken och hinner då inte renas tillräckligt. Då ökar risken att grundvattnet förorenas.

Hur man tar ett jordprov

Jordprovet tas lättast i samband med att provgropen grävs.

Jordprovet ska tas ut ca 0,5 meter under där spridarledningarna är tänkta att placeras (om spridarledningarna ska läggas ca 0,5 meter under markytan ska jordprovet tas ut ca 1 meter under markytan).

Jordprovets storlek ska vara på ca 1 liter och stenar större än 2 cm ska tas bort från provet.

Provet förpackas på lämpligt sätt och märks med datum, namn, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och vilket djup som provet är taget på.

Analysen tar vanligen 1-2 veckor.

Inlämning

Jordprovet lämnas in till något företag som kan utföra siktanalyser. Nedan följer några exempel på företag:

CS Teknik
Kungsgatan 36
342 51 Vislanda
Tel. 0472-350 90
Kontaktperson: Sten-Åke Carlsson

VTC Syd (Skanska)
Högsbyvägen
350 07 Växjö
Tel. 010-448 14 66
Kontaktperson: Mari Jönsson

Sweco
Lineborgsplan 3
352 33 Växjö
Tel. 0470-73 51 00
Kontaktperson: Anders Petersson

Kostnad

Analysen kostar 600-1250 kronor inklusive moms och bekostas av sökanden.