Nyanläggning och ändring

Här kan du läsa om hur du praktiskt går tillväga om du ska anlägga nytt avlopp eller ändra befintlig anläggning.

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Nämnden för Myndighetsutövning. För vissa typer av anläggningar krävs inte tillstånd men däremot en skriftlig anmälan.

Läs mer under Ansökan & anmälan.

Hur gör jag?

 1. Skaffa Dig kunskap om enskilda avloppsanläggningar. Besök gärna Avloppsguiden.se för mer information.
 2. Kontakta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör även kunna hjälpa dig med de handlingar som ska lämnas in till FSP Bygg & Miljö. Tänk på att anlita en entreprenör som har kunskap inom området. Läs mer under Entreprenörer.
 3. Fyll i blanketten om ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning och skicka in tillsammans med ritning till FSP Bygg & Miljö. Var noga med att få med alla ritningar och handlingar som krävs, speciellt om du har bråttom. Om några handlingar saknas tar ärendet längre tid.
 4. Kontakta FSP Bygg & Miljö och avtala tid med en miljöinspektör för besök på plats. Detta ger inspektören en möjlighet att bedöma de allmänna förutsättningarna och diskutera det inlämnade förslaget. Vid besöket sker även besiktning av provgrop. Läs mer under Provgrop.
 5. Det kan göras en siktanalys eller perkolationstest på platsen för den tänkta efterföljande reningen. Det för att fastställa hur genomsläpplig marken är och i fall ett förstärkningslager behöver läggas. Provet kan även visa om bädden behöver dimensioneras upp. Eventuella siktanalyser och resultat från perkolationstest ska bifogas ansökan.
 6. Ägare till grannfastigheter som kan tänkas vara berörda av er avloppsanläggning ges tillfälle att yttra sig, genom att du som sökande tar in ett grannyttrande eller att FSP Bygg & Miljö skickar ut en blankett för påskrift.
 7. Skriftligt beslut skickas till sökande, entreprenör och andra berörda fastighetsägare. Beslutet omfattar instruktioner om utförandet, skötselråd samt entreprenörsrapport. Observera att arbetet inte får påbörjas innan du fått det skriftliga beslutet och överklagandetiden har gått ut. (Överklagandetiden är 3 veckor från det att alla berörda tagit del av beslutet.)
 8. Bestäm en tidsplan för arbetet tillsammans med entreprenören. Tänk på att anläggningens funktion kan försämras om den anläggs vid fel tid på året. En anläggning som byggs på vintern kan bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.
 9. Om anläggningen ska slutbesiktigas av FSP Bygg & Miljö så får inte sluttäckning ske innan detta har medgetts. Tid för en slutbesiktning beställs någon dag i förväg. Entreprenörsrapport och bilder ska skickas in även om anläggningen är besiktigad.  Om det inte krävs någon besiktning enligt tillståndet, ska bilder och entreprenörsrapport skickas in, snarast efter anläggningens färdigställande. Meddelande går ut till fastighetsägaren om rapporten anses godkänd.
 10. FSP Bygg & Miljö informerar Alvesta Renhållning AB om att avloppsanläggningen är färdigställd och årlig tömning av slamavskiljaren införs.
 11. Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, med mera.

  Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i beslutet är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.