Tillsyn av små avlopp

FSP Bygg & Miljö har som uppdrag att kontrollera små avlopp så att de inte släpper ut avloppsvatten som inte har blivit tillräckligt renat. Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt.

Bild på direktutsläpp av avloppsvattenTillsyn av små avlopp

I Alvesta kommun finns det drygt 2800 små avlopp idag. De började inventeras 2006 och inventeringen blev färdig 2015. Så här långt har ca 75 % av de inventerade avloppen bedömts som underkända. Vill du läsa mer om inventeringen så finns det mer statistik här: Sammanställning över avloppsinventeringen 2006-2015.

Nästa fas är den kontinuerliga tillsynen av de inventerade små avloppen enligt 26 kap 1 § miljöbalken.  FSP Bygg & Miljö har inte haft någon aktiv tillsyn på de små avloppen eller på de gemensamhetsanläggningar som är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs, vilket även innefattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken 9:1-2 §§.

FSP Bygg & Miljö har delat in de berörda fastigheterna i grupper enligt följande:
A – markbaserad rening
B – slutna tankar
C – minireningsverk
D – samfälligheter
E – gemensamhetsanläggningar
F – BDT-avlopp
G – avlopp saknas

Vad är ett godtagbart avlopp?

Bedömningen om ditt avlopp uppfyller kraven på rening görs bland annat med hjälp av de kommunala riktlinjerna antagna av Miljönämnden 2006-03-27. Dessa riktlinjer anger att en godtagbar avloppsanläggning generellt har beslut/tillstånd från kommunen, fungerar som avsett samt är en lämplig avloppslösning på fastigheten.

Små avlopp regleras även i miljöbalken. Enligt miljöbalken får avloppsvatten avledas eller renas endast på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Anläggningen bör även vara anlagd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006. Eftersom varje avloppsanläggning bedöms individuellt kan det dock förekomma avvikelser från de generella kraven.

Hur mår våra sjöar?

Övergödning av sjöar och vattendrag är ett nationellt problem. Riksdagen har beslutat att: ”Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 % från 1995 års nivå”. Det nationella miljökvalitetsmålet är ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation”.

Under 2002 genomfördes en utredning av sjöar och vattendrag i kommunen. De största problemen är att vattnet ofta är starkt färgat och grumligt samt att halten näringsämnen (fosfor och kväve) periodvis är mycket hög. Höga halter av främst fosfor kan leda till att våra sjöar och vattendrag drabbas av övergödning, syrebrist och igenväxning. Enligt denna utredning är sjön Salen starkt påverkad av övergödning och åtgärder måste vidtas om Salen ska kunna förbli en attraktiv sjö.

Vatten från drygt halva kommunens areal avrinner till Salen, vilket gör att det inte bara är de som bor utmed sjön som påverkar vattenkvalitén. Utredningen visar att den största delen av de näringsämnen som når sjön Salen kommer från enskilda avlopp och åkermark.

Kommunfullmäktige i Alvesta har antagit mål för Salens vattenkvalitet som innebär att fosforhalten ska minska väsentligt till år 2010 jämfört med år 2002. Arbetet går åt rätt håll men Salen har fortfarande inte uppnått god näringsstatus med avseende på fosfor. Det är därför viktigt att fortsatt arbeta med vattenkvalitén i alla våra sjöar och vattendrag. Under 2015-2016 utförs en fördjupad undersökning av Norra Salen samt en inledande åtgärdsplanering.  Under projektet med Norra Salen sker en utökad provtagning av vatten och sediment i Salen och dess biflöden för att bland annat kartlägga belastningssituationen. Slutrapporten över den fördjupade undersökningen samt förslag på åtgärder beräknas vara färdig 15 november 2016.

Avgift

Enligt miljöbalkens 27:e kapitel (27:1 § pkt 1) har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som görs utifrån miljöbalkens tillämpningsområde. För dessa tillsynsärenden tas en timavgift ut, som för närvarande ligger på 881 kr. Desto mindre arbete och därmed färre timmar som tillsynsmyndigheten behöver lägga ner, desto färre timmar kommer fastighetsägaren att debiteras för.