Avloppsteknik

Tidigare har kommunerna ställt krav på en viss teknik, ofta slamavskiljare och infiltration. Nu är kraven istället mer inriktade på funktion. Fastighetsägaren eller entreprenören får då föreslå en lösning som klarar kraven.

Detta är i enlighet med rekommendationer från Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd (HVMFS 2016:17). I råden finns grundkrav och normal skyddsnivå som gäller för alla avloppsanläggningar. Inom speciellt utsatta och känsliga områden kan högre krav ställas.

Olika avloppstekniker

Idag finns ett antal olika reningsmetoder för avloppsvatten. Den vanligaste lösningen i kommunen är slamavskiljare med efterföljande infiltrationsanläggning, men även andra tekniker som markbäddar, kompaktfilter och minireningsverk förekommer.

För nyare tekniker kräver FSP Bygg & Miljö att det finns resultat från oberoende utvärderingar som visar på att tekniken uppfyller de krav som ställs.

Läs mer om olika avloppstekniker på Avloppsguiden!

Vad är en infiltrationsanläggning?

En infiltrationsanläggning består först av en slamavskiljare där fasta föroreningar avskiljs. Avloppsvattnet fortsätter sedan till en fördelningsbrunn och vidare ut i spridningsledningarna som leder ut avloppsvattnet i marken.
Bild på infiltrationsanläggning
Anläggandet av en markinfiltration är att betrakta som ett precisionsarbete och ska utföras av sakkunnig person.

Slamavskiljare

Bild på slamavskiljareEn slamavskiljare kan vara gjord av betong eller plast och måste uppfylla vissa krav på avskiljningsgrad och slamlagringskapacitet. Endast testade och typgodkända (eller motsvarande) slamavskiljare accepteras.

För ett hushåll (1-5 personer), med ansluten vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten, krävs en slamavskiljare med en våtvolym på minst 2000 liter. För fler än 5 personer krävs en större anläggning. 

Ventilering av slamavskiljaren är viktigt för att eliminera risken för obehaglig lukt.

Infiltrationen

Avloppsvattnet sprids längs infiltrationsytan med hjälp av spridningsledningar. Ledningarna är oftast två stycken och bör utgå från en fördelningsbrunn. Fördelningsbrunnen ger en dämpning av inkommande avloppsvatten samt en jämn spridning till de båda rören. För att ytterligare öka spridningen får vattnet passera ett så kallat spridningslager innan det når det naturliga jordlagret.

Botten på infiltrationsanläggningens spridningslager ska ligga minst 1 meter över högsta grundvattennivån. Detta är nödvändigt för att kunna få en kraftig minskning av bakterier och näringsämnen (fosfor och kväve) i avloppsvattnet, eftersom dessa kan spridas långa sträckor om de når grundvattnet.

Strax under spridningslagret bildas en hinna av bakterier som tar hand om merparten av avloppsvattnets bakterier och organiska nedbrytningsprodukter. Fosfor binds in längre ner i marken.

Bild på infiltrationsanläggning

Specialanläggningar vid andra markförhållanden

Förstärkt Infiltrationsanläggning

Bild på förstärkt infiltrationOm jordprovtagning visar att marken är för finkornig för en vanlig infiltration, kan en så kallad förstärkt infiltrationsanläggning ofta byggas. Då tillförs ett lager med lämpligt sandmaterial, vanligen ca 30 cm tjockt, under spridningslagret.

Grund infiltrationsanläggning

På platser med tunt jordtäcke eller högt grundvattenstånd kan det vara nödvändigt att lägga infiltrationsanläggningen i eller ovanför markytan. Matjordsskiktet ska i detta fall schaktas bort.

Övertäckning måste ske så att nödvändigt frostskydd erhålls och utläckage av avloppsvatten vid sidorna förhindras.

Ytliga infiltrationsanläggningar kräver ofta pumpning av avloppsvattnet eftersom lutningen från bostadshuset ofta blir otillräcklig. Det vanligaste är att pumpanläggningen placeras efter slamavskiljaren.

Bild på grund och upphöjd infiltration