Lokala miljömål

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26 om lokala miljömål för Alvesta kommun.

Bild på orkideMålen utgår från de sexton nationella miljökvalitetsmål, som antagits av riksdagen. Fjorton av dessa miljömål är aktuella för Alvesta kommun. Målen beskriver de kvaliteter och det tillstånd som vår miljö behöver ha för att vara ekologiskt hållbar på lång sikt.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har antagit regionala miljömål.

Alvestas miljömål är en anpassning av de nationella och regionala miljömålen till lokal nivå. De lokala miljömålen för Alvesta kommun omfattar alla som bor eller verkar i kommunen, alltså kommunen som geografiskt område. Därför kan alla som bor eller verkar inom kommunen bidra till att miljömålen uppfylls.

Kommunen är certifierad enligt FSC® (FSC-C017993)

Bakgrundsmaterial

Ett bakgrundsmaterialet har tagits fram som ligger till grund för kommunens lokala miljömål. Materialet är tänkt att fungera som kunskapsbas för alla som behöver uppgifter om miljön i kommunen till exempel gymnasieskolor, kommunala tjänstemän och politiker.

Bakgrundsmaterialet beskriver tillståndet för miljön i Alvesta kommun år 2006 utifrån de nationella och regionala miljömålen.

Dammen