Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Upprättande av program pågår

Upprättande av grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda pågår. Arbetet beräknas klart december år 2019.

Genomförda steg i processen

Grönstrukturen i de båda tätorterna har inventerats. Kommunens tjänstemän har inventerat sociala värden och konsulter har inventerat naturvärden. Medborgardialoger i Moheda och Vislanda har genomförts under november månad år 2018, se minnesanteckningar från dialogerna till höger.

LONA-projekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av projektet "Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter".