DP Spåningslanda, sydöstra delen (etapp 2)

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av Fornvägen i norr och bostadsbebyggelse i söder och väster.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten.

Pågående steg i framtagandet av planen

Planförslaget är utställt för samråd under tiden 2017-02-22 - 2017-03-14.

Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt här på kommunens webbplats.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Biträdande förvaltningschef Magnus Wigren, tel 0472-150 68

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas skriftligen senast den 14 mars 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Samrådsmöte hålls onsdagen den 1 mars i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta kl 18.00.

Genomförda steg

Ett samrådsförslag till detaljplan har upprättats.