Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl.

Ändring av detaljplan A139 syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Föreliggande förslag avser justering av bestämmelser om antal våningar på berörda fastigheter samt borttagande av begränsning om bostadstyp

Planområde

Planområdet är beläget vid Taggvägen, i Västra Rönnedal i västra delen av Alvesta tätort. 

Fastigheterna Pepparriskan 1, 2 och 3 har varit i kommunal ägo sedan de bildades 1988. Gator, vatten- och avlopp och andra nödvändiga tekniska förutsättningar är utbyggt till området. Marken är idag delvis öppen gräsbevuxen mark och delvis blandskog.

Pågående steg

Planförslaget är utställt för granskning mellan 2019-01-10 - 2019-01-24.

Samråd av ett planförslag har skett mellan 2018-12-17 - 2019-01-09.

Planprocessen