Övertagande av huvudmannaskap för gator m m (allmän platsmark) inom Torpsbruks samhälle

Planens syfte

Syftet med ändring av detaljplaner, i detta fall byggnadsplaner upprättade före 1987 inom Torspbruk där vägförening svarat för drift och underhåll av allmän platsmark är att omvandla ett planområde från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen tar över skötsel och drift och den enskilda vägföreningen avvecklas.

Genom denna ändring tillförs ovan nämnda byggnadsplaner en bestämmelse som fastställer att det är kommunen som är huvudman för allmän plats, gator, torg, parker m m. Berörda byggnadsplaner fortsätter således att gälla med de tillägg som ändringen tillför av ändrat huvudmannaskap.

Pågående steg i framtagandet av planen

Samråd av förslaget pågår under tiden  2017-09-11 - 2017-10-09. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek, Växjövägen 16, Moheda och här på kommunens webbplats. 

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas senast den 10 oktober 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällspla-nering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.