Grönstrukturprogram för Alvesta tätort

Ett förslag till grönstrukturprogram för Alvesta tätort har tagits fram. Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i Alvesta tätort med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Pågående steg i processen

Förslaget har reviderats och inkomna synpukter på förslaget har sammanställts och bemötts i ett utlåtande.

Ärendet överlämnas till Nämnden för Samhällsplanering för beslut den 26 september 2017. Nämnden för Samhällsplanering förväntas besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta att anta grönstrukturprogram för Alvesta tätort.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03, eller
Planarkitekt Sofie von Elern, tel 0472-152 53

Genomförda steg i processen

Ett remissförslag för Grönstrukturprogram för Alvesta tätort har tagits fram. 

Remissen för grönstrukturprogrammet pågick under tiden 2017-08-23 – 2017-09-13.