DP Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)

DP Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)

Planområdet finns beläget i ett centralt läge i den västra delen av tätorten. I öster angränsar planområdet till VIDA Vislanda AB verksamhetsområde och i väster angränsar området till Fabriksgatan/väg 610.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en återvinningsstation i ett för allmänheten centralt och lättillgängligt läge i Vislanda tätort.

Pågående steg i framtagandet av planen

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2017-01-09 - 2017-01-30.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Vislanda Bibliotek, Kungsgatan 1, Vislanda, samt här på kommunens webbplats.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Biträdande förvaltningschef Magnus Wigren, tel 0472-150 68

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas skriftligen senast den 30 januari 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats. Samråd över planförslaget skedde under tiden
2016-09-26 - 2016-10-16. Synpunkter som inkom under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse.