DP Lekaryd 3:21 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Lekaryd by och väster om Hanaslövs friluftsområde. Området utgörs idag i huvudsak av produktionsskog.

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter från samrådet håller på att sammanställas.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt gör samråd under tiden 2017-10-02 - 2017-10-23. Samrådsmöte hölls torsdagen den 12 oktober, se minnesanteckningar från mötet här.