DP Lekaryd 3:21 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Lekaryd by och väster om Hanaslövs friluftsområde. Området utgörs idag i huvudsak av produktionsskog.

översiktskarta

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Pågående steg i processen

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige genom beslut 2018-09-25, § 103. Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen skall göra detta senast 2018-10-30.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt gör samråd under tiden 2017-10-02 - 2017-10-23. Samrådsmöte hölls torsdagen den 12 oktober, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-04-23 – 2018-05-14. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och bemötts i ett utlåtande.