Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen)

Planområdet finns beläget utmed Allbogatan i Alvesta tätort. Strax norr och väster om planområdet finns Folkets hus, bibliotek och Hagaskolans lokaler. Strax sydväst om planområdet finns torghandel samt ICA-butik.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort.

Pågående steg i processen

Nämnden för Samhällsplanering har genom beslut 2018-08-28 § 54 antagit detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen). Den sim vill överklaga beslutet att anta detaljplanen ska således göra detta senast 2018-09-21.

Genomförda steg

Ett samrådsförslag har upprättats. Planen var utsänd för samråd under tiden
2018-02-26 – 2018-03-19. Samrådsmöte har hållits måndagen den 12 mars, se minnesanteckningar under relaterad information till höger. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-07-30. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.