Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen)

Planområdet finns beläget utmed Allbogatan i Alvesta tätort. Strax norr och väster om planområdet finns Folkets hus, bibliotek och Hagaskolans lokaler. Strax sydväst om planområdet finns torghandel samt ICA-butik.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utsänd för samråd under tiden 2018-02-26 – 2018-03-19.

Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt här på kommunens webbplats. 

Samrådsmöte har hållits måndagen den 12 mars, se minnesanteckningar under relaterad information till höger.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen senast den 19 mars 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Genomförda steg

Ett samrådsförslag har upprättats.