Ändring av detaljplan för Fiolen 2, Alvesta tätort

Ändring av detaljplan A159 syftar till att möjliggöra ökning av byggrätten för bostäder till en mer ändamålsenlig reglering. Föreliggande förslag avser justering av bestämmelser om exploateringsgrad och antal våningar på berörd fastighet.

Planområde

Planområdet är beläget vid Gitarrvägen, i Västra Rönnedal i västra delen av Alvesta tätort. Området har förberetts för byggnation men aldrig bebyggts. Gator, vatten- och avlopp och andra nödvändiga tekniska förutsättningar är utbyggt till området. Marken är idag bevuxen av blandskog, delvis med sly.

Pågående steg

Granskningstid: 2018-01-08 - 2018-01-22

Planprocessen

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen,
senast den 22 januari 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsplanering@alvesta.se

Granskningshandlingar

Granskningstid: 2018-01-08 - 2018-01-22

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida).

Underrättelse

Samrådsredogörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga 1: skuggstudie