Detaljplan för del av Aringsås 19:1 (Sjölyckan)

Översiktskarta

Detaljplan för del av Aringsås 19:1 (Sjölyckan)

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Alvesta tätort, mellan Växjövägen och sjön Salen.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i centrumnära läge. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och följer utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen. Strandskydd för Salen berörs.

Genomförda steg

Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 2015-09-11 - 2015-10-02. Nu ska inkomna synpunkter sammanställas.

Planprocessen