DP Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)

DP Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny parkeringsplats.

Planområdet ligger i centrala Alvesta och omfattar fastigheterna Båten 5, Båten 6 och Båten 7 samt del av Aringsås 19:1.

Området är särskilt utpekat som omvandlingsområde för parkering i Översiktsplan för Alvesta kommun 2008.

Pågående steg

Granskningstid: 2017-03-02 - 2017-03-23 

Planprocessen


Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek samt på kommunens webbplats (denna sida).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen,
senast den 23 mars 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhälls-planering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsplanering@alvesta.se

Granskningstid 2017-03-02 - 2017-03-23

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek samt på kommunens webbplats (denna sida).

Missiv

Samrådsredogörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga 1. checklista behovsbedömning

Bilaga 2: miljöteknisk markundersökning

Bilaga 3: PM dagvatten