DP Axeln 1 m fl

Detaljplanen är lokaliserat i den sydvästra delen av Alvesta tätort, strax söder om Fabriksgatan och innefattar den kommunala gatan Svarvaregatan, en del av järnvägsområdet för Kust- till- kustbanan samt delar av angränsande industrifastigheter.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel och industri inom Västra industriområdet i Alvesta tätort.

Bakgrunden till detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering mellan privata fastighetsägare och Alvesta kommun.

Pågående steg i framtagandet av planen

Synpunkter som inkommit under samrådstiden har sammanställts i ett särskilt utlåtande.

Nämnden för samhällsplanering föreslås den 2017-08-29 besluta att med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen för Axeln 1 m.fl.

Genomförda steg

Ett samrådsförslag till detaljplan har upprättats. Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2017-06-01 - 2017-06-22.