DP Högåsen 2 m.fl.

DP Högåsen 2 m.fl.

Ändring av detaljplan A194 syftar till att möjliggöra permanentning av den tillbyggnad (kallad Solsidan) på fastigheten Högåsen 2 som genomfördes 2014.

Förslaget avser endast justering av exploateringsgraden för berörda fastigheter, från 35 % till 40 % bruttoarea per fastighetsarea.

Genomförda steg

Planförslaget var utsänt för samråd under november och utställt för granskning under december 2016 till januari 2017.

Planförslaget förbereds nu för antagande i nämnden för samhällsplanering.

Planprocessen