DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i Moheda.

Planområdet är beläget mellan Växjövägen och Ryd, i sydöstra delen av Moheda tätort. Området utgörs idag i huvudsak av naturmark samt befintliga bostadsfastigheter.

Genomförda steg

Samrådet genomfördes november-december 2016 och inkomna synpunkter håller på att sammanställas.


Planprocessen

Samrådshandlingar

Samrådstid: 2016-11-17 – 2016-12-09

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek samt på kommunens webbplats (här)

Missiv

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga 1: checklista behovsbedömning

Bilaga 2: geoteknisk markundersökning

Bilaga 3: naturinventering