DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i Moheda.

Planområdet är beläget mellan Växjövägen och Ryd, i sydöstra delen av Moheda tätort. Området utgörs idag i huvudsak av naturmark samt befintliga bostadsfastigheter.

Pågående steg

Granskningstid: 2017-03-02 - 2017-03-23

Planprocessen

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda Bibliotek samt på kommunens webbplats (denna sida).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen,
senast den 23 mars 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhälls-planering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsplanering@alvesta.se

Granskningshandlingar

Granskningstid: 2017-03-02 – 2017-03-23

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek samt på kommunens webbplats (här)

Missiv

Samrådsredogörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga 1. checklista behovsbedömning

Bilaga 2: geoteknisk markunndersökning

Bilaga 3: översiktlig naturinventering