DP Alvesta 14:44 m.fl. (Norra infarten)

Planområdet finns beläget i de norra tätortsdelarna av Alvesta. Detaljplanen omfattar del av vägområdet för den norra infarten till Alvesta som har beteckningen väg 126, samt gatunamnet Allbogatan inom tätorten. Detaljplanen omfattar markområde från Värnamovägen (väg 707) fram till strax norr om Videgatan.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ombyggnation av norra infarten som ska leda till att ett attraktivt och säkert vägområde skapas för alla trafikanter.

Pågående steg i framtagandet av planen

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2016-12-09 - 2017-01-09.

 
Under granskningstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt här på kommunens webbplats.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Biträdande förvaltningschef Magnus Wigren, tel 0472-150 68

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas skriftligen senast den 9 januari 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Genomförda steg

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 2016-10-17 – 2016-11-06. Ett samrådsmöte hölls den 24 oktober 2016. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.