Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)

Planområdet ligger i den östra delen av Moheda tätort utmed Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan. Området utgörs idag av park- och naturmiljö samt av en återvinningsstation. I anslutning till planområdet ligger, förutom Mohedaskolan, bostäder och ett skogsparti.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola. Syftet är även att säkerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark för att ersätta och bevara lek-, idrotts- och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära område.

Pågående steg i processen

Ett planförslag har upprättats och är utsänt för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda Bibliotek, Växjövägen 16 samt här i kolumnen till höger under Relaterade doument.

Samrådsmöte hölls måndagen den 3 december, minnesanteckningar finns under Relaterade dokument.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 17 december 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.