Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)

Planområdet ligger i den östra delen av Moheda tätort utmed Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan. Området utgörs idag av park- och naturmiljö samt av en återvinningsstation. I anslutning till planområdet ligger, förutom Mohedaskolan, bostäder och ett skogsparti.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola. Syftet är även att säkerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark för att ersätta och bevara lek-, idrotts- och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära område.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2019-02-18 - 2019-03-11. Under granskningstiden kommer planhandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek samt här på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 11 mars till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utsänt för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17.  Samrådsmöte hölls måndagen den 3 december, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.