Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Planområdet finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse i väst och naturmark i övriga vädersträck.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra delen av tätorten.

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter från samrådet håller på att sammanställas.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt gör samråd under tiden 2017-10-30 - 2017-11-20. Samrådsmöte hölls tisdagen den 7 november, se minnesanteckningar från mötet här.