Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Planområdet finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse i väst och naturmark i övriga vädersträck.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra delen av tätorten.

Pågående steg i processen

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2018-04-10 § 15 antagit del av detaljplanen. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet har därmed överlämnats till mark- och miljödomstolen för beslut i ärendet.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt för samråd under tiden 2017-10-30 - 2017-11-20. Samrådsmöte hölls tisdagen den 7 november, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.