Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Planområdet finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse i väst och naturmark i övriga vädersträck.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra delen av tätorten.

Pågående steg i processen

Planförslaget är utsänt för samråd under tiden 2017-10-30 - 2017-11-20.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt här på kommunens webbplats.

Samrådsmöte hölls tisdagen den 7 november i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta kl 18.00Se minnesanteckningar från mötet här.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 20 november 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats.