Tillstånd vattenverksamhet Sjöparken

Översikt Sjöparken

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, Sjöparken, Alvesta

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog 2013-11-19, § 124 detaljplan för Sjöparken, byggrätt och strandkant, Alvesta tätort. Beslutet vann laga kraft 2014-06-18. Då delar av området är under högsta förutsebara vattenstånd (11 kap. 2 § miljöbalken) krävs tillstånd för vattenverksamhet, enligt miljöbalkens 11 kap. Inför ansökan om tillstånd ska samråd hållas med Länsstyrelsen, sakägare och andra berörda.

I ansökan om tillstånd kommer att ingå byggnation av bostadshus upp till sju våningar. Ansökan omfattar även viss markuppfyllnad, kajer, bryggor samt småbåtshamn m.m. vid utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta. Även muddring och deponering av muddermassor vid tillståndsgiven deponi avses ingå i ansökan.

Utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta, som samrådshandlingen avser, är belägen mellan järnvägen södra stambanan och norra spetsen av sjön Salen, centralt i Alvesta tätort.

Pågående steg i processen

Ansökan handläggs av Mark- och miljödomstolen. Målet väntas avgöras under vintern 2016/2017.

Genomförda steg

Samråd 2015-02-03 – 2015-03-06

Vi höll ett samrådsmöte den 10 februari i lokal Salen, kommunhuset, Alvesta. Anteckningar från mötet finns i högerspalten på denna sida.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna finns tillgängliga i högerfältet på denna sida samt i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta.