DP Moheda 4:192 mfl

Översiktskarta

DP Moheda 4:192 m fl

Planen berör västra delen av Moheda centrum. Planområdet omfattar merparten av det kvarter som avgränsas av Storgatan, Växjövägen, Torpsbruksvägen och Kyrkogatan. Den del av Storgatan som går utmed det aktuella kvarteret ingår i planområdet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse vid f.d. Värdshuset i Moheda, samt att skapa förutsättningar för en bättre anpassning av områdets fastighetsindelning.

Området planläggs för bostäder och handel i maximalt tre våningar. Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i områdets nordöstra del och viss förtätning i den syd-östra delen. Ett ca 1700 kvm stort område föreslås övergå från allmän plats till kvartersmark.

Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och handläggs med normalt planförfarande.

Pågående steg i framtagandet av planen

Planförslaget ombearbetas.

Genomförda steg

Ett planförslag har tagits fram. Samråd har genomförts över planförslaget under 2012-04-03 - 2012-05-02.

Planprocessen - efter samråd