DP Vislanda 46:1 (Kupan)

Översiktskarta

Detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan)

Förslag till detaljplan har upprättats för Vislanda 46:1 (Kupan). Planområdet är beläget i västra delen av Vislanda tätort och angränsar i väster till villabebyggelse samt i övriga väderstreck till Storgatan och Kyrkogatan.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och handel samt funktioner kopplade till återvinning inom ett för allmänheten lättillgängligt område i Vislanda tätort.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Strandskyddat område berörs ej inom planområdet.

Pågående steg i framtagandet av planen

Synpunkter som  inkom under samrådstiden har sammanställts. Med grund i de synpunkter som inkom under samrådet har Nämnden för Samhällsplanering beslutat att avsluta planarbetet och därmed låta gällande detaljplan gälla.

 

Genomförda steg

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2015-02-25 – 2015-03-18.

Detaljplanen avslutades den 2015-10-27.