DP Horgenäs 1:6

Översiktskarta

Detaljplan för del av Horgenäs 1:6, Ulvön

Planområdet är beläget ca 10 km sydost om Lönashult och 1,5 km sydväst om Ulvön.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter att uppföra fristående villor i skogsmark vid Insjön i Horgenäsfjorden. Detaljplanen innehåller även naturmark som skall ingå i gemensamhetsanläggning och vara allmänt tillgänglig samt en småbåtshamn. Till planen hör också en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning samt gestaltningsprinciper för grönstrukturen. Vatten- och avloppsanläggning föreslås att lösas genom enskild anläggning i en gemensamhetsanläggning. Planen kommer att innebära att strandskyddet upphävs i de delar som föreslås för bostäder, lokalväg, småbåtshamn samt en mindre del av naturområde. I större delen av naturområdet bl a utmed Åsnens strand föreslås att strandskyddet fortsätter att gälla.

Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och området ingår i kommunens LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära läge (utställningsversion 2012).

Pågående steg i framtagandet av planen

Kommunfullmäktige har genom beslut 2015-05-26 § 77 antagit detaljplanen. Beslutet har överklagats. Överklagandeärendena pågår. Länsstyrelsen tog in detaljplanen för prövning men har beslutat att inte upphäva detaljplanen. 

Genomförda steg

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram (2008 – 2009) med reviderad programkarta 2009-09-22. Samråd över detaljplanen har genomförts under våren 2014. Då beslut att ta fram detaljplanen fattades före den 2 maj 2011 handläggs ärendet enligt den tidigare gällande lagstiftningen i Plan- och Bygglagen. Planförslaget revdierades och var utställd för granskning under tiden 2014-10-13 – 2014-11-10. Synpunkter som inkom under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande.

Planprocess - överklagande