Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort

Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort

Alvesta kommun har arbetat fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Huvudfrågor är att skapa och värna attraktiva boende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara transporter, utveckla ett levande centrum, ta tillvara och utveckla grönstrukturen och säkra tillgången till verksamhetsmark. Förslaget har en tidshorisont på 10-15 år.

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska utvecklas i Alvesta tätort.

En fördjupad översiktsplan ersätter den kommunövergripande översiktsplanen inom ett visst geografiskt område. Gällande översiktsplan finns tillgänglig på sidan Översiktsplan.

Pågående steg i framtagandet av planen

Förslaget har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen under perioden 10 juni 2016 – 1 november 2016. Samtidigt genomfördes samråd om den tillhörande miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Samrådet vände sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar m.fl.

Inkomna synpunkter ska nu sammanfattas och förslaget ska bearbetas.

Ta del av förslaget

Det förslag som varit föremål för samråd finns att se på flera sätt:

Förslaget i stora drag

För en snabb överblick med kortfattad information finns en populärversion på 4 sidor att läsa.

Hela förslaget

Hela samrådsförslaget med längre texter och bilder innehåller även miljökonsekvensbeskriving .

Klicka dig runt

Här nedanför kan du se förslaget i en interaktiv karta. I kartan syns både den markanvändning som finns idag (svag färg) och det som planen föreslår (stark färg och/eller med kantlinje). Klicka på en yta för att se vad som föreslås. Det kommer upp en ruta med kort beskrivning och hänvisning till vilken sida i planen du kan läsa mer. Till vänster i kartan kan du få fram en teckenförklaring genom att klicka på dubbelplien. Där finns både symbolerna för markanvändning idag och föreslagen markanvändning.