Så här upprättas en översiktsplan

Översiktsplanen ses över varje mandatperiod. Kommunfullmäktige tar då ställning till om intentionerna i planen är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar m.m. Om förändringar behöver göras av planen ska samråd ske med kommunmedborgare, organisationer och myndigheter. Detta sker genom dialog och möten många olika sätt. Om inte revideringar behövs så måste ändå översiktsplanen aktualitetsförklaras varje mandatperiod.
För en översiktsplan används ett så kallat normalt planförfarande.

Processen i korthet


• Församråd
• Samråd
• Utställningsskedet
• Planen antas av kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen ansvarar för att översiktsplanen upprättas. Den fastställs av Kommunfullmäktige.

ÖP-processen