Bostadsförsörjning

Varje kommun har i uppgift att se till att dess invånare ges möjlighet till ett bra boende. För att kunna göra detta ska kommunen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen, enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Alvesta kommun har tidigare haft dessa riktlinjer i översiktsplanen men har nu tagit fram ett Bostadsförsörjningsprogram.

Utifrån kommunens regionala förutsättningar samt underlag om befolkning och demografi, hushåll, flyttmönster, pendlingsmönster, bostadsbeståndet och efterfrågan på bostäder görs en bedömning av dagens och framtidens bostadsmarknad i kommunen. Följande slutsatser dras:

• Det råder en generell bostadsbrist i Alvesta kommun

• Det har byggts för få bostäder de senaste åren

• Det finns en låsning på bostadsmarknaden

• Det behöver byggas 850-950 nya bostäder de kommande 10 åren

• Det behöver planläggas ny mark för 450-550 bostäder de kommande 10 åren

• Det behövs framför allt fler lägenheter i flerbostadshus

Handlingsplan för genomförande av programmet

En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen 2016-09-27. Handlingpslanen sträcker sig två år fram i tiden (2017-2018) och redovisar kommunens ambitioner med insatser kopplade till bostadsförsörjningen i kommunen.

I handlingsplanen finns tre stycken mål:

   Mål 1: minst 150 lägenheter färdigställas, jämnt fördelat mellan hyresrätt och bostadsrätt eller äganderätt.
   Mål 2: minst 50 småhus färdigställas
   Mål 3: 10 000 kvm byggrätt (BTA) för bostäder tillskapas i nya detaljplaner

Dessutom ska

   Kommunen verka för att befintliga boendemiljöer utvecklas
   Kommunen bevaka behovet av boende för äldre
   Kommunen verka för en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att motverka segregation och istället uppnå social hållbarhet
   Kommunen verka för och efterfråga en effektiv byggprocess som sänker byggnadskostnaderna så att även ekonomiskt resurssvaga grupper ges möjlighet till bostad
   Kommunen verka för energieffektiva lösningar i planerings- och byggärenden, såsom byggnation av passivhus