Strandskyddet ger alla tillgång till stränderna

Strandskydd finns runt samtliga kuster, sjöar och vattendrag i landet. Tack vare strandskyddet har våra stränder till stor del hållits fria från bebyggelse så att alla kan få tillgång till stränderna. Detta är en tillgång för oss alla som vi givetvis ska värna om. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna.

Bild från sjön FiolenDen så kallade strandskyddszonen börjar vid strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. I dag har 6 sjöar i Alvesta kommun ett utökat strandskydd. Detta innebär att strandskyddszonen sträcker sig 200 meter upp på land. Dessa sjöar är; Fiolen, Furen, Salen, Spånen, Stråken och Åsnen.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Här presenteras i korthet vad som gäller. Det finns också en länk till en interaktiv webbutbildning om strandskyddet, se längst ned på sidan.

Förbud mot olika åtgärder

För att stränderna även i framtiden ska vara tillgängliga och ha ett rikt växt- och djurliv får du inte göra vad du vill inom strandskyddszonen.

Det är förbjudet att:

  • bygga nya byggnader
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader
  • ändra byggnader eller bygga anordningar så att de hindrar allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
  • utföra andra åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet.

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är ett mycket viktigt allmänt intresse. Lagstiftaren anser att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser.

För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. I lagstiftningen finns dessa olika särskilda skäl angivna:

  1. Den aktuella platsen ligger på redan ianspråktagen mark. Det kan handla om att det redan står ett hus på platsen som man vill ersätta och att tomtplatsen då inte kommer att utvidgas.
  2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg. Den saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.
  3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett inte acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
  4. Området behövs för att bygga ut en pågående verksamhet, och den kan inte ske utanför området. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats, som inte kan byggas ut utanför strandskyddat område.
  5. Området behöver användas för ett viktigt allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som behövs för bygga ut tätorter, olika typer av infrastrukturanläggningar eller för att göra ett område bättre för funktionshindrade.
  6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika.

En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas.

Områden för landsbygdsutveckling

Ett särskilt skäl för dispens kan även vara att åtgärden bidrar till landsbygdsutvecklingen. En förutsättning för att kunna tillämpa detta skäl är att området finns utpekat som ett utvecklingsområde av kommunen.

I Alvesta kommun finns dessa områden i planen för landsbygsutveckling i strandnära lägen.

Fri passage

Vid alla dispenser måste man alltid lämna en fri passage mellan byggnaderna och strandlinjen. Detta område ska säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Samma regler överallt

Strandskyddet regleras i miljöbalken och bestämmelserna ser likadana ut över hela landet. Det är kommunen som tar emot ansökningar och avgör om dispens ska ges.

Handläggning & avgift

Strandskyddsärendena handläggs av FSP Bygg & Miljö. I de flesta fall tas beslut om strandskyddsdispens i Nämnden för samhällsplanering som sammanträder ca 8 gånger per år. Dessa beslut skickas sedan till Länsstyrelsen som inom tre veckor ska fatta beslut om eventuell överprövning. Detta innebär att Länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om de tycker att kommunen gjort en felaktig bedömning.

FSP Bygg & Miljö tar ut en timavgift för handläggning av dispensärendet. Timtaxan ligger på 881 kronor.

Lär dig merUtnsnitt från webbutbildning

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en webbutbildning för allmänheten.

Den interaktiva webbutbildningen tar 20-30 minuter att gå igenom. Användaren klickar sig fram genom olika avsnitt som berättar om reglerna, vem som bestämmer, vilka villkor som gäller för att dispens ska beviljas och hur man bär sig åt om man vill vidta en åtgärd på strandskyddat område.

Strandskyddsdelegationen tillsattes av Sveriges regering 2013 för att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationens uppdrag var också att utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog.